Obchodní podmínky

LEDgreen solution s.r.o.

Vymezení pojmů:
 

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel/kupující – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Vznik kupní smlouvy – umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu se spotřebitelem na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího spotřebitele prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Jako potvrzení doručení objednávky kupující spotřebitel obdrží automaticky generovanou odpoveď na zaslanou objednávku. Není-li kupujícím spotřebitel, objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Za toto závazné potvrzení objednávky nelze považovat automaticky vygenerovanou odpověď na zaslanou objednávku, v tomto případě se jedná pouze o potvrzení doručení objednávky, kdy samo její přijetí bude následně kupujícímu potvrzeno závazným potvrzením objednávky.

 

Ochranu osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb.

Informace o smlouvě a obchodních podmínkách:

Uzavřením smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.


Objednávka a storno objednávky


Hledání v ceníku e-Shopu může provádět každý bez nutnosti registrace. Registrace je dobrovolná a umožňuje některé nadstandardní funkce.

Vyznačená skladová dostupnost je pouze orientační a nelze ji vztahovat na skladovou dostupnost v kamenné prodejně.Všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálních dostupných údajů. Pro případ, že určitá podrobnější informace u produktu uvedena není, poskytne ji prodávající na žádost kupujícího dodatečně.
Přijetí objednávky a dostupnost objednaných produktů potvrzujeme nejpozději následující pracovní den na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu.
Storno objednávky můžete provést prostřednictvím našeho emailu info@ledgreen.cz do převzetí dodávky přepravní firmou.

Dodací podmínky
Po námi zpracované a potvrzené objednávce expedujeme zásilku nejpozději do 2. pracovního dne v případě, že zboží je skladem.

V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet.

V zásilce obdržíte doklad o koupi zboží, záruční list a český návod, pokud to charakter zboží vyžaduje. Nedílnou součástí zásilky je přepravní list našeho smluvního přepravního partnera.

Úplný daňový doklad/fakturu vám k zásilce vystavíme, uvedete-li řádné údaje potřebné pro vystavení tohoto dokladu.

U zboží, které v době zpracování objednávky nemáme na skladě, zjistíme dostupnost a termín dodání u našich obchodních partnerů. Plnění objednávky vám v co nejkratším termínu sdělíme na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu.

Požadujete-li plnění objednávky najednou, vyznačte tento požadavek ve formuláři objednávky v kolonce Poznámka.

V případě postupného plnění objednávky z důvodu nedostupnosti objednaného zboží jde úhrada přepravy na vrub dodavatele.

POZOR! Při osobním odběru je nezaplacené zboží připraveno k převzetí 3 pracovní dny po odeslání výzvy k odběru zboží, pokud nedojde k převzetí zboží do 3 pracovních dnů od této výzvy, smlouva zaniká.

Platební podmínky


Ceny jsou platné v době objednávky. U zboží, které je označeno se „slevou” nebo v „akci” platí uvedená cena do vyprodání zásob. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění.


Ceny jsou uvedeny v Kč včetně příslušných sazeb DPH a recyklačního poplatku

Expediční náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy.

Úhradu za námi potvrzenou objednávku můžete provést jednou z následujících možností:

a) hotovostní platbou v případě osobního převzetí či dobírky
b) bezhotovostní platbou bankovním převodem
V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet.Expediční náklady


Expediční náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy. Ceny za přepravu jsou kalkulovány v rámci ČR, Slovenska a uvedených evrospkých států. Balné je již v ceně dopravy. POZOR! Náklady na přepravu v případě odstoupení od kupní smlouvy nehradíme. Náklady na přepravu hradíme v případě uznané reklamace

Převzetí zboží


Objednané zboží můžete převzít:

a) prostřednictvím České pošty na dobírku
b) osobní převzetí v kamenné prodejně

DOPORUČUJEME! Při převzetí zásilky provést kontrolu stavu zásilky.

V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte našeho obchodníka.

V případě, že zboží uvnitř zásilky, jež při převzetí od přepravce nejevila známky poškození, bylo poškozeno, kontaktujte neprodleně nejlépe písemnou formou přepravce i našeho obchodníka.

Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel a náklady na dodání chybějícího zboží jdou na vrub dodavatele.

Záruční doba, reklamace


Na zboží poskytujeme zákonnou záruční dobu nebo prodlouženou v rámci podmínek stanovených konkrétním výrobcem nebo obchodním partnerem.

Pokud to charakter zboží vyžaduje, je součástí zásilky český návod a záruční list platný v České republice nebo v rámci zemí EU s vyznačenou záruční dobou.

Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera nebo kurýrní služby doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky. V případě vnějšího poškození zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte našeho obchodníka. Reklamace vnějšího poškození zásilky, která bude naší firmě oznámena po vašem převzetí od našeho přepravce, bude posuzována na základě přepravního listu podepsaného kupujícím.


Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel.


Při uplatnění reklamace vám doporučujeme dodat spolu s reklamovaným zbožím a nabývací doklady vztahující se k reklamovanému zboží jako je doklad o koupi (např. kopie účtenky nebo faktury/daňového dokladu) a záruční list (pokud byl ke zboží dodán). Při uplatnění reklamace zasláním doporučujeme takovou zásilku zaslat ve formě cenného balíku, nikoliv dobírkou (zboží zaslané dobírkou nebude převzato).

Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamovaného zboží a řešení vámi uplatněné reklamace bude vycházet z vámi zvoleného zákonného požadavku podle charakteru závady a to opravou, výměnou, přiměřenou slevou či odstoupením od kupní smlouvy. V případě sporné reklamace rozhodneme do tří pracovních dnů a pokud není dohodnuto písemnou formou jinak, vyřídíme reklamaci do 30 dnů od uplatnění vaší reklamace. Pokud nezvolíte při uplatnění reklamace svůj zákonný požadavek na její vyřízení, a to zejména sdělením svého požadavku do reklamačního protokolu, případně nebude-li mít váš požadavek oporu v zákoně, zvolí prodávající zákonné řešení reklamace podle svého uvážení. V takovém případě budete o způsobu řešení informován.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.


Náklady na přepravu v případě uznané reklamace jdou na vrub naší firmy.


Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zboží způsobené:
a) neodborným používáním v rozporu s návodem k použití
b) mechanickým poškozením a opotřebením
c) živelními pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – záruční vady

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či jakákoli čtvrtá vada považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady).

Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Odstoupení od smlouvy


Odstoupit od kupní smlouvy (bez uvedení důvodu a bez sankce) může spotřebitel do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky v rámci kupní smlouvy uzavřené na dálku (pomocí internetu). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Upozorňujeme, že takto nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží – viz kapitola o reklamaci a odpovědnosti za vady.

Zboží můžete vrátit osobním předáním nebo zasláním zboží formou cenného balíku, nikoliv dobírkou.

Vrácení kupní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným vhodným způsobem. Peníze vrátíme do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Náklady za přepravu v případě odstoupení od kupní smlouvy nevracíme.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje smlouvy vyjmenované v § 53, odst. 8 Obč.Z.:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

V případě vrácení počítačového programu právo na odstoupení od kupní smlouvy zaniká, je-li porušen originální obal tohoto programu.

Je-li součástí dodávky zboží počítačový program (jako příslušenství věci) a dojde-li k porušení originálního obalu tohoto programu, vrácená částka bude v tomto případě nižší o částku nutnou k pořízení originálního počítačového programu. V takovém případě zůstává tento software s porušeným originálním obalem majetkem kupujícího

Zboží lze vrátit v případě, pokud není dodáno a upraveno podle přání zákazníka, nejeví známky poškození a jsou-li dodány veškeré nabývací doklady vztahující se k vracenému zboží jako je doklad o koupi (např. kopie účtenky nebo faktury/daňového dokladu), záruční list (pokud byl ke zboží dodán), český návod (pokud to charakter zboží vyžaduje), příslušenství (pokud je součástí zboží). Doporučujeme zboží vrátit včetně originálního obalu a při rozbalení věci dbát na to, aby byl obal poškozen co nejméně.

V případě poškozeného nebo nekompletního vráceného zboží bude kupní cena snížena o náklady spojené s opravou poškozeného zboží nebo o doplnění příslušenství.